Når vi sykler

Nøkkelord

sykkel, syklist, sykkelhjelm, ringeklokke, lys, hvit refleks, gul refleks lys, forbrems, bakbrems, pedaler, gir, gang – og sykkelvei, sykkelfelt, gi tegn, sykle på trygge steder, påbudt, forbudt, utstyr

Nå skal du lære:

Noen viktige regler for syklister

Hvorfor det er viktig å finne trygge steder å sykle

Hva som er påbudt utstyr på sykkel

Hvorfor du skal bruke sykkelhjelm

Her er det mange trafikanter. Kan du se hva som er likt for de fleste av dem?

Noen syklister sykler på gang- og sykkelveien mens andre sykler på veien for å komme raskere frem.

Hvor er det tryggest å sykle tror du?


Hvor kan du sykle?

Husker du den viktigste trafikkregelen? Den gjelder også når du sykler. Hva betyr det å vise hensyn, være oppmerksom og forsiktig i trafikken når du er syklist?

Du har tidligere lært noen regler for fotgjengere. Nå skal du lære noen regler som gjelder for syklister.


Når du sykler, har du lov til å bruke både fortau, gangveier, gang- og sykkelveier og bilveier.

Gang – og sykkelveier

Det beste er å sykle på gang- og sykkelveier. De er laget for at fotgjengere og syklister skal kunne bruke dem samtidig. Når du sykler på gang- og sykkelveier, bør du holde deg på høyre side og ta hensyn til fotgjengere og andre syklister.

Fortau og gangveier

Du har lov til å sykle på fortauet på begge sider av veien, og i begge retninger. Fortau og gangveier er først og fremst for fotgjengere. Derfor må du sykle sakte og holde god avstand til dem som går. Noen ganger kan det være nødvendig å gå av sykkelen og trille den.

For å si ifra at du kommer med sykkel, kan du varsle fotgjengerne ved å ringe med en liten klokke som du har på sykkelstyret. Den heter en ringeklokke.


På veien

Er det ingen gang- og sykkelvei eller fortau i nærheten, kan du sykle på veien. Du har bare lov til å sykle på høyre side, og du bør holde litt avstand fra veikanten. Da er det lettere å holde balansen. Hvis flere sykler sammen, skal dere sykle etter hverandre og ikke ved siden av hverandre. Husk at du bruker veien sammen med andre kjøretøy som biler, busser og motorsykler.

I sykkelfelt

Langs noen bilveier er det egne sykkelfelt. Her er det bare lov å sykle i kjøreretningen. Kjøreretningen i Norge er på høyre side av veien

Steder uten trafikk

Du kan selvfølgelig sykle mange andre steder enn i trafikken. Det er lurt å øve på å sykle slike steder hvor det ikke er biltrafikk. Det er vanligvis ikke lov til å sykle i skolegården i skoletiden.

Kryssing av vei

Når du sykler og skal krysse veien, er det tryggest å gå av sykkelen og trille den over. Når du triller sykkelen, har bilene vikeplikt. Da skal de stoppe for deg når du krysser veien.