Regler

Når du spiller et spill eller konkurrerer med noen, følger dere noen regler for at det skal bli rettferdig. På skolen og i klassen må vi også ha regler. Hva skjer når noen bryter reglene i et spill eller i klasserommet?

Hva kan skje når noen bryter trafikkreglene?

Den viktigste trafikkregelen

§ «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»


Noen av ordene i denne regelen kan være vanskelig å forstå. Aktpågivende betyr oppmerksom. Varsom betyr forsiktig. Vi kan si det enklere på denne måten:

Du skal vise hensyn, være oppmerksom og forsiktig i trafikken. Det er fordi det ikke skal skje ulykker og for at alle skal komme trygt fram.

Denne regelen gjelder for alle, enten vi går, sykler eller kjører.

Kan du gi eksempler på hva det betyr å være oppmerksom og å vise hensyn til andre i trafikken?


Trafikkord

Fotgjenger: en som går i trafikken.

Syklist: en som sykler i trafikken.

Trafikant: person som er i trafikken

Trafikkregel: lov som sier hva vi skal gjøre eller ikke må gjøre.

Kjøretøy: alt du kan kjøre med, for eksempel sykkel, bil, buss, lastebil, traktor.

Visste du:

På en uke er vi gjennomsnittlig ni timer i trafikken. Det blir omtrent 1 time og et kvarter hver dag.

OPPGAVER


Gjøre ute

Gå en tur i nærheten av skolen. Hvor må du være ekstra oppmerksom? Så du noen som viste hensyn? Hvor mange ulike trafikanter så du? Hvor mange ulike kjøretøy så du?

Gjøre inne

Tegn eller finn bilder av forskjellige kjøretøy i trafikken. Lim de på en plakat og heng opp i klasserommet.


Husker du?

Hvorfor må vi ha regler i trafikken?

Hvordan er den viktigste trafikkregelen?

Hvem må kunne den viktigste trafikkregelen?

Refleksjonsspørsmål:

Er trafikkreglene like i alle land tror du?