ሕጊ፡

ሓደ ጸወታ ምስ ገለ ሰባት ምስ እትጻወት ወይ ምስ እትወዳደር፡ እቲ ውድድር ርትዓዊ ንኸኸውን ገለ ሕግታት ትኽተሉ። ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ክላስን’ዉን ሕግታት ክህለወና ኣለዎ። ኣብ ሓደ ጸወታ ወይ ክፍሊ ሕጊ ምስ ዝጥሓስ እንታይ የጋጥም፧

ገለ ሰባት ሕጊ ትራፊክ ምስ ዝጥሕሱ እንታይ የጋጥም፧

እቲ ኣገዳሲ ሕጊ ትራፊክ

§ `` ሓደጋን መቚሰልትን ከየጋጥም፡ እቲ መንገዲ ትራፊክ ብዘየድሊ ከይዕገትን ከይርበሽን ምእንቲ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ጥንቁቕ ከምኡ`ውን ንቑሕን ትኩርን ኪኸውን ኣለዎ ።’’

ገለ ካብ ዓንቀጻት ናይዚ ሕጊ ንምርድኡ ኣጸጋሚ ኪኽውን ይኽእል ኢዩ። ትኩር ማለት ንቊሕ ምኻን ኢዩ ዘመልክት። ኣስተብህል ማለት ድማ ጥንቁቕ ምኻን ኢዩ። በዚ መንገዲ ንምርድኡ ቀሊል’ዩ ክንብል ንኽእል።

ንኻልኦት ኣብ ግምት ከተእትው ኣለካ፡ ኣተኩሮ ግበር፡ ኣብ ትራፊክ ድማ ተጠንቀቕ። ምኽንያቱ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከጋጥም ስለዘይብሉ። ከምኡ’ውን ኩሎም ናብ ቤቶም ብሰላም ምእንቲ ክኣትው።

እዚ ሕጊ ንኹሉ ሰብ’ዩ ዝምልከት። ዋላ ብእግርና ንጒዓዝ፡ ብብሽክለታ ወይ ንዘውር።

ትኩር ምኻን እንታይ ማለት ምኻኑ ኣብነት ዶ ክትህበና ምኽኣልካ። ከምኡ’ውን ንኻልኦት ግምት ምሃብ ዝብል፧

ቃል-ትራፊክ

ተጓዓዛይ

ሓደ ኣብ ትራፊክ ዝጒዓዝ።

ብሽክለታ

ሓደ ኣብ ትራፊጅ ብሽክለታ ዝዝውር።

ትራፊካንት

ሓደ ሰብ ኣብ ትራፊክ ዘሎ።

ሕጊ ትራፊክ

እንታይ ክንገብርን ዘይክንገብርን ዝነግረና ሕጊ።

ተሽከርከርቲ

ኩሉ ክትዝውሮ እትኽእል፡ ንኣብነት ብሽክለታ፡ መኪና፡ ኣውቶቡስ፡ ናይ ጽዕነት መኪናን ትራክተርን።

ትፈልጥ ዶ፧

ኣብ ሓደ ሰሙን ብገምጋም 9 ሰዓት ኣብ ትራፊክ ኣለና። እዚ ማለት ድማ ሰዓትን ፈረቓን መዓልታዊ ኢዩ።

ኣብ ደገ ዝግበር

ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርትኻ ተጓዓዝ። ኣበይ ኢኻ ኣዚኻ ከተተኩር ዝግባኣካ፧ ገለ ግዲኻ ዝገበሩ ርኢኻ’ዶ፧ ክንደይ ዓይነት ዝተፈላለዩ ዘወርቲ ሪኢኻ። ክንደይ ዓይነት ተሽከርከርቲ ኸ ተመልኪትካ፧

ኣብ ውሽጢ ዝግባር

ዝተፈላለዩ ተሽከርከርቲ ኣብ ትራፊክ ሰኣል ወይ ስእሊ ድለ። ኣብ ሓደ ዓቢ ወረቐት ኣላግቦም። ኣብ ክፍልኻ ጥማ ጠቅዓዮም።

ትዝክሮ ዶ፧

- ስለምንታይ ኣብ ትራፊክ ሕጊ ክህልወና ዝግብኦ፧

- ብኸመይ ኢያ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕጊ ትራፊክ ኮይና፧

- መን’ዩ ነቲ ኣገዳሲ ሕጊ ትራፊክ ክፈልጦ ዘለዎ፧

ናይ ምስትንታን ሕቶ፡

ኣብ ኩለን ሃገራት ዘሎ ሕጊ ትራፊክ ሓደ ዓይነት ዶ ይመስለካ፧