فصل 1.1 قوانین ترافیک


کلمات مهم کلیدی


قوانین ترافیک، بیمه، حفاظت، خطرناک، محتاط بودن، مواذب بودن، مراعت، هوشدار، ساحۀ مشترک، کمک به همدیگر، منصف

اهداف آموزشی

حالا میاموزید:


ما چرا قوانین ترافیک داریم

مهم ترین قانون ترافیک

هوشدار بودن در ترافیک یعنی چههمه شاملین در ترافیک، راهی به جایی هستند، و ما باید ساحه را باهم تقسیم کنیم. در ترافیک عابرین پیاده، بایسکل ها، موتر ها، و عراده جات دیگر شامل اند. جاده ها، پیاده رو، و علامات اند. در تصویر چه را میبینید؟

قوانین ترافیک


بعض شارکین ترافیک موتر رانی میکنند، بعضی ها بایسکل رانی میکنند و بعضی ها هم پیاده اند. جهت در امان رسیدن همه در ترافیک، باید ما یک سلسله قوانینی داشته باشیم. به این تصویر نگاه کنید، و به تصویری قبلی. کدام عکس زیاد تر شبیه به ترافیک، در محل سکونت تان است؟