مقررات

زمانی که یک بازی را براه می اندازید ویا هم با کسی در رقابت میباشید، باید یک عده مقرراتی را جهت عدالت مراعت کنید. در مکتب و صنف هم باید ما مقرراتی داشته باشیم. اگر کسی در صنف و یا هم در یک بازی با این مقررات خلاف ورزی کند، چه اتفاق می افتد؟

چه اتفاقی افتیده میتواند، زمانی که کس قوانین ترافیک را نقض کند؟

مهمترین قانون ترافیکی

§ «هر یک موضف است در گشت وگذار مواظب، هوشدار و هوشیار باشد تا از خطرات رنج خساره جلوگیری شود و بدین ترتیب مانع و مزاهم برای بقیۀ ترافیک نشود.»

بعضی از الفاظ قانون مذکور ممکن در فهم دشوار باشند. مواظب یعنی متوجه. باهوش معنی محتاط را دارد. ما میتوانیم آنرا آسانتر به اینگونه بگوئیم:

در ترافیک باید رعایت کنید، متوجه و محتاط باشید. بدین منظور که کدام حادثه ای صورت نگیرد و همه محفوظ به هدف برسند.

این قانون با همه ربط دارد، چه اگر ما پیاده، سوار بایسکل، و یا راننده باشیم.

آیا میتوانید امثال دهید، که معنی مواظب بودن و مراعت دیگران در ترافیک چه معنی دارد؟

لغات ترافیکی

عابرِپیاده

شخصی که در ترافیک پیاده است.

بایسکل ران

شخصی که در ترافیک بایسکل رانی میکند.

مسافر در ترافیک

شخصی که در ترافیک باشد

قانون ترافیک

قانونی که واضع میسازد، به چه کار مجاز یا فاقد مجاز هستیم.

عراده جات

هر آن چیزی که وسیلۀ رانندگی برایت شده میتواند، مثلاً بایسکل، موتر، بوس، لاری و تراکتور.

آیا میدانستید:

در ظرف یک هفته ما بطور اوسط 9 ساعت را در ترافیک سپری میکنیم. که روزانه مساوی به تقریباً یک ساعت و 15 دقیقه میشود.

در بیرون انجام دهید

در نزدیکی های مکتب به یک گردش بروید. در کجا باید زیاد مواظب باشید؟ آیا کسی را دیدید که رعایت میکرد؟ چند نوع اتباعی ترافیکی مختلف را دیدید؟ چند نوع عراده جات مختلف را دیدید؟

در داخل انجام دهید

عکس های عراده جات مختلف در ترافیک را رسم و یا یافت کنید. این عکس ها را بروی یک پوستر چسپ کرده بروی دیوار در صنف آویزان کنید.

آیا به یاد دارید؟

- چرا باید در ترافیک مقررات داشته باشیم؟

- مهم ترین مقررات ترافیک کدام اند؟

- چه کسی باید این مقررات را به یاد داشته باشند؟

سوال تأملی:

آیا به باور شما قوانین ترافیکی در همه کشور ها یکسان اند؟