۱.۱ فصل - ترافیکي قواعد

اړین لارښود توري

ترافیکي قواعد، احتیاط، خوندي، خطرناک، پر ځان پام، پاملرنه، د بل پام ساتل، بیداري، د ساحې ګډ ویش، یوبل سره مرسته، با انصافه

د زده کړو موخې

اوس به زده کړئ:

مونږ ولې ترافیکي قواعد لرو؟

تر ټولو اړین ترافیکي قواعد

په ترافیک کې بیداره اوسیدل څه ته وایی

ټول وګړي په ترافیک کې یو ځای ته روان وي، او مونږ باید ساحه ورسره وویشو. په ترافیک کې پلي وګړي، سیکلونه، موټرونه او نور چلیدونکي شتون لري. لارې، د پلو لار، او نښې شتون لري. په انځور کې څه وینئ؟

ترافیکي قاعدې

ځیني ترافیکي وګړي موټر چلوي، ځیني سایکل او ځیني هم پلي وي. د دې لپاره چې ترافیک کې ټول په خوندي ډول ځای ته ورسیږي، باید ځیني قواعد ولرو. دغه انځور ته وګورئ او هغه مخکني انځورته هم. کوم انځور ډیر ستاسې د کور ترافیک ته ورته دی؟