فصل 2.1 علامات ترافیک

کلمات مهم کلیدی:

گفتن، هوشدار دادن، اطلاع دادن، ممنوعات، علامۀ اطلاعی، سمبول ها، دایره، چهار ظلعی، مثلث

اهداف آموزش

حالا خواهید آموخت:

چرا در ترافیک علامات وجود دارد

علامات عادی مربوط به عابرین پیاده چه معنی دارد

علامات ترافیک

منظور از نسب کردن علامات ترافیکی اینست که ما در بارۀ بعض موارد آگاه شویم، از آن چه که ممکن خطرناک باشد خبردار شویم و اینکه نشان دهند، چه مجاز و چه ممنوع است.

مجاز بودن به چیزی چه معنی دارد؟

آیا از همچو علامات قبلاً دیده اید؟

به باور شما اینها چرا اشکال و رنگ های مختلف دارند؟

علامات برای عابرین پیاده

انواعی زیاد و مختلف علامات وجود دارد، تقریباً 300 نوع در کل. بسیاری ازین علامات تنها مربوط به راننده گان و بایسکل رانان است، در حالیکه بعضی از آنها مربوط به همه مشتملین ترافیک است. درینجا شما خواهید آموخت که کدام اینها مربوط به شماست، تا بتوانید در ترافیک با حفاظت گردش کنید.

گذرگاه

درین جا میتوانید از جاده عبور کنید. گذرگاه عابرین پیاده با خطوط سفید نشاندهی شده.

پیاده رو

این راه برای کسانی ساخته شده که پیاده میروند.

ایستگاه سرویس

درینجا سرویس ایستاد میشود.

ممنوع برای عابر پیاده

درینجا اجازۀ پیاده روی نیست.

ممنوعیت برای عابرین پیاده و رانندۀ بایسکل

درینجا اجازۀ پیاده روی و بایسکل رانی نیست.

در بیرون انجام دهید

در نزدیکی مکتب چند علامت ترافیکی را دیده میتونید؟

این علامات مختلف را رسم کرده، بنویسید که اینها چه میگویند؟

بیاد دارید؟

مجاز بودن و ممنوع بودن یک کار چه معنی دارد؟

چرا مهم است که ما متوجه باشیم، کدام علامت ترافیکی را می بینیم؟

حالت ترافیک، بدون علامات چطور خواهد میبود؟