د لومړي فصل ۲مه برخه – ترافیکي لوحې

اړین سر ټکي

وئیل، خبرتیا، پوهاوی، بندیز، د پوهاوي لوحې، سمبولونه، ګرد، څلورګوټه، درې ګوټه

دزده کړو موخه

اوس به زده کړئ:

په ترافیک کې ولې لوحې شتون لري

د پلو وګړو معمولي لوحې څه معنی لري

ترافیکي لوحې

ترافیکي لوحې زمونږ د پوهاوي په موخه ودرول شوي وي، چې د خطر په اړه خبرتیا راکړي او راته ښکاره کړي چې څه څخه بندیز لرو او څه ته ژمن یوو.

یو کارته ژمن څه معنی لري؟

آیا تاسې د دغه لوحو څخه کومه یوه لیدلې ده؟

ستا په اند دغه لوحې ولې بېلابېل شکلونه او زنګ لري؟

د پلو وګړو دپاره لوحې

د لوحو ډیر ډولونه شتون لري، په ټوله کې تقریباْ ۳۰۰. د دې لوحو ډیری برخه یواځې د چلوونکو او سایکل چلوونکو د پاره دي، پداسې حال کې چې ځیني یی د ټولو ترافیکي وګړو دپاره دي. دلته به د هغه لوحو په اړه زده کړئ چې پوهاوی یی درته ترافیک کې خوندي اوسېدو دپاره اړین دي.

د سرک څخه د اوختو کرښې

پدې ځای کې د سرک څخه اوختی شئ. دا ځای په سپینو کرښو نښه شوی هم وي.

د پلو وګړو لار

دا لار د پلو تلونکو دپاره جوړه شوې وي.

د بس تم ځای

دلته بس ودریږي.

د پلو تلونکو دپاره بندیز

دلته درته د پلي تلو اجازه نشته

د پلو تلونکو او سیکل چلوونکو دپاره بندیز

دلته درته د پلي تلو او سیکل چلولو اجازه نشته.

د باندې کړنې

ښوونځي ته نیږدې، څو لوحې موندلی شئ؟

دغه بیلابیلی لوحې رسم کړئ او ولیکئ چې څه بیانوي.

یاد کې مو دي؟

پر یو کار ژمن او د یو کار څخه بندیز څه معنی لري؟

ولې اړین دي چې پام وساتو، کومې ترافیکي لوحې ته ګورو؟

د لوحو په نه شتون کې به ترافیکي حالت څنګه وای؟