ኣገዳሲ ቊልፊ ቃል

ናይ ትምህርቲ መንገዲ፡ ናይ ትምህርቲ ኣውቶቡስ፡ ኣጋር፡ ናይ ብሽክለታ፡ ሕጊ፡ መሳገሪ ኣጋር፡ መቃረጺ፡ ወሰን መንገዲ፡ ናይ ጸግዒ መንገዲ፡ ቆብዕ ብሽክለታ፡ መስቀሊ ኣውቶቡስ፡ ኣንጸባራቂ ጃኬት፡ መብራህቲ ትራፊክ፡ ምልክት፡ መራሕ መኪና፡ ተጓዓዛይ፡ መቐነትን ኣንጸባራቂ ምልክትን።

ዕላማ ትምህርቲ

ሕጂ ክትመሃር ኢኻ

- ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለኻ ዝምልከት ሕጊ

- መንገዲ ከተቃርጽ ከለኻ ዝምልከት ሕጊ

- በይንኻን ምስ ሓያለ ብሓደ ኣብ ትራፊክ ምኻድን።

ኣብ መንገዲ ናብ ቤት ትምህርቲ

ኣብዚ ሓያለ ኣሽከርከርቲ ኣለው። ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይመጹ።

ገለ ብመኪና። ገለ ብኣውቶቡስ። ገለ ብእግሮም ይኸዱ ገለ ብሽክለታ ይዝውሩ። ኣብ ቤት ትምህርትኻ ኸ ከምኡ ድዩ፧ ናብ ቤት ትምህርትኻ ከመይ ጌርካ ትመጽእ፧


በይንኻ ምኻድ

እንተደኣ ካብ ገዛኻ ናብ ቤት ትምህርትኻ ዘሎ መንገዲ ሓጺር ኮይኑ፡ በይንኻ ምናልባት ትኸይድ። ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ ብምኻድ ዝለመድካዮ መንገዲ ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ኩሉ ግዜ በታ ውሕስቲ መንገዲ ኺድ፡ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣስተብህል። ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ትራፊክ ምስትብህል እንታይ ማለት ኢዩ፧

ምስ ኣዕሩኽትኻ ብሓባር ምኻድ

ገለ ሰባት ኣብ ጥቓን ጥቓን ይነብሩ። ብሓንሳብ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። ሓያለ ብሓደ ክትከዱ ከለኹም፡ ካብ ትራፊክ ወጻኢ ኣቓልቦኹም ናብ ካልእ ክውሰድ ይኽእል ኢዩ። ጥንቑቕ ሙኻን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ዋላ’ኳ እንዳዕለልኩም እንተለኹም፡ ሕጊ ትራፊክ ግን ኣይትረስዕዎ።


ምስቶም ዓበይቲ ብሓደ ኪዱ

ሓያለ ብዓበይቲ ናብ ቤት ትምህርቶም ይስነዩ። ምናልባት ወለዱኻ ይኾኑ ንዓኻ ዘሰኑዩኻ ወይ ካልእ እትፈልጦ ዓቢ ሰብ ንሓያለ ቆልዑ ዘሰኒ ክኸውን ይኽእል። ዋላ’ኳ ምስ ዓበይቲ ብሓባር ትኸይድ እንተለኻ፡ ንኻልኦት ነገራት ኣብ ግምት ኣእቱን ጥንቑቕ ኩንን።


መኪና

ብመኪና እንተደኣ ትኸይድ ኮይንካ መቐነት ኣይትረስዕ። ካብ ማኪና ክትወጽእ እንከለኻ ተጠንቀቕን ጽቡቕ ጌርካ ርአን። ማዕጾ ከፊትካ፡ ናብ ማርሻበዲ ስገር። ናብ ጽርግያ ከይትኣቱ።


ኣውቶቡስ

እቶም ካብ ቤት ትምህርቲ ሪሒቆም ዝነብሩ ሰባት ኣውቶቡስ ይጥቀሙ። ኩሎም ረጊኦም ኮፍ ክብሉ ድማ ኣገዳሲ ኢዩ። ምኽንያቱ መራሕ ኣውቶቡስ ክርበሽ ስለዘይብሉ። እንተደኣ መቐነት ኣሎ ተጠቐም። ብኣውቶቡስ ወይ ብመኪና ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ሰባት ትፈልጥ ዶ፧


ብሽክለታ

ገለ ናብ ቤት ትምህርቲ ብሽኽለታ ዝጥቀሙ ሰባት ትፈለጥ ዶ፧ ኣብ ማርሻቤዲ፡ ኣብ መንገዲ ብሽክለታን ብሽክለታ ምዝዋር ይፍቀድ ኢዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ብየማናይ ሸነኽ ናይቲ መንገዲ ተጠቐም። ኩሎም ብሽክለታ ዝዝውሩ ሕጊ ትራፊክ ከኽብሩ ኣለዎም፡ ንኻልኦት’ውን ከኽብሩ ኣልዎም።