کلمات کلیدی


راه مکتب، بس مکتب، عابر پیاده، بایسکل ران، اصول، عابرپیاده رو، گذرگاه عابرین پیاده، چهار راهی، کنار جاده، پیاده رو، کلاهِ بایسکل، ایستگاه بس، واسکت شب بین، اشارۀ ترافیکی، علامت، راننده، مسافر، کمر بندِ موتر، آلۀ رفلکس (شب بین)

اهداف آموزشی

حالا خواهید آموخت:

- قوانین گشت وگذار در کنار یک جاده

- قوانین عبور از یک جاده

- تفاوت گشت گذار به تنهایی، و چند تن با هم، در ترافیک

درراه مکتب

درین راه چندین نوع اتباع ترافیک میباشند. اطفال به طرق مختلف به مکتب میایند.

بعضی ها توسط موتر، بعض سوار بس، بعضی ها پیاده و بعضی ها هم با بایسکل. آیا در مکتب شما هم همینطور است؟ شما از کدام طریق خود را به مکتب میرسانید؟

به تنهایی گشتن

اگر راه مکتب ات کوتاه است، ممکن تنها به مکتب میروی. مهم است که راهی را انتخاب کنی که همراه با یک بزرگ سال بران تمرین بلد شده باشی. مدام به راهی بروید که محفوظ باشد و مواظب ترافیک در دور و پیش تان باشید. مواظب بودن در راه چه معنی دارد؟

گشتن همراه با دوستان

بعضی ها در نزدیکی همدیگر زندگی میکنند و مکتب با هم میروند. زمانی که چندین تن با هم میروید، ممکن شما نسبت به ترافیک، لحظۀ مشغول چیز های دیگر شوید. مهم است که هوشدار باشید و با وجود صحبت کردن و لذت بردن قوانین ترافیک را بیاد داشته باشید.

رفتن با بزرگسالان

بسیاری ها را بزرگسالان به مکتب میرسانند. ممکن والدین تان شما را میرساند، یا یک بزرگسال دیگری را که میشناسید، که اطفال متعددی را میرساند. اگر با بزرگسالان هم همراه هستید، باز هم باید مراعت نشان دهید و هوشدار باشید.

موتر

اگر با موتر بُرده میشوید، باید از کمر بند موتر استفاده کنید. زمانیکه از موتر بیرون میشونر، باید محتاط باشید و راه تان را خوب ببینید. در موتر را باز کرده بطرف کنار جاده یا پیاده رو بروید، نه در جهت ترافیک.

بس

کسانی که از مکتب دور زیست دارند اکثر توسط بس میایند. مهم است که همه آرام بنشینند تا به رانندۀ بس مزاحمت نشود. در بس های که ممکن است کمربند را بسته کنید. آیا در بارۀ کسی میدانید که توسط بس یا موتر به مکتب میاید؟

بایسکل

آیا کسی را میشناسید که با بایسکل مکتب میاید؟ بروی پیاده رو در کوچه - خط بایسکل و بطرف راست جاده بایسکل رانی مجاز است. در هر صورت، کسانی که بایسکل رانی میکنند، باید قوانین ترافیکی را مراعت کنند و به اتباع دگر در ترافیک رعایت نشان دهند.