ጉዕዞ ምስ ደቒ ክፍልኻ

ኣብዚ እምበኣር ሓንቲ ክፍሊ ምስ መምህሮም ኣብ ጒዕዞ እንከለው ትምልከት። ሓያለ ሰባት ብሓባር ኣብ ዝኸድሉ እዋን፡ ፍሉይ ቆላሕታ ክትገብር የድልየካ። እዚኦም ኩሎም ቆላሕታ ዝገብሩ ዘለው ዶ ይመስለካ፧

እዛ ክፍሊ ዕድለኛ ኢያ፡ ምኽንያቱ ኣብ ናይ እግረኛን ብሽክለታን መንገዲ ትጒዓዝ ስለዘላ። ኣብዚ ጎኒ ጎኒ ኮይኖም ኪኸዱ ይኽእሉ ኢዮም።

ደቂ ክፍልኻ ኣብ ጒዕዞ ምስ ዝኸዱ፡ ነዚኦም ዶ ይመስሉ፧

ደቂ ክፍልኻ ጒዕዞ ኣብ ዝኸድሉ ኣየኖት ሕግታት ይኽተሉ፧

ሕጊ ትራፊክ ንእግረኛታት

ብሓባር ምኻድ

ኣብ ጽርግያ ምስ እትህሉ ኣዝዩ ሓያለ ጥንቓቐ ክትገብረሉ ዘለካ ነገራት ኣሎ። ሓያለ ሰባት ብሓባር ኣብ ዝኸድሉ እዋን ገሊኦም ኪላገጹ ይርኣዩ። ንስኻ’ውን እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ክትጻወት ትደሊ ትኸውን፧ ስለዚ እምበኣር ነታ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕጊ ትራፊክ ክትዝክር የድልየካ። ኣየነይተን ምኻና ኸ ትዝክራ ዶ፧

መቋረጺ ዘይብሉ ነዊሕ መንገዲ ትኸይድ እንተለኻ

መቋረጺ ወይ ናይ ብሽክለታ መንገዲ ኣብ ዘይብሉ፡ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ መንገዲ ኪድ። ኣብዚ ብኻን ድማ ነተን ካብ ቅድሚት ናባኻ ዝመጻ ዘለዋ መካይን ብቐሊሉ ክትሪአን ትኽእል ኢኻ።

ሓደ መቋረጺ ወይ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ዘይብሉ መንገዲ ከተቋርጽ እንተደሊኻ

ሓደ ጽቡቕ ክትሪኤሉ እትኽእል ቦታ ምረጽ፡ እዚ ድማ ናብ የማንን ጸጋምን ኢዩ። ኣብዚ ብምኻን ድማ ብሽክለታ ወይ መኪና ትመጽእ ከምዘላን ከምዘየላን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሞንጎ ክልተ ቆይመን ዘለዋ መካይን ኬንካ ምኻድ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢዩ። ከምኡ’ዉን ኣብ ሓደ መጥወዩ ወይ ካልእ ጽቡቕ ጌርካ ዘይትሪኤሉ ቦታ።

ሓደ መንገዲ ከተቋርጽ እንከለኻ

መቋረጺ እግረኛ፡ ናይ ትራፊክ መብራህቲ፡ መሳገሪ ድንድል ወይ ብትሕቲ ጽርግያ ዝርከብ መቃረጺ ተጠቀም።

ዋላ’ኳ ነዊሕ መንገዲ ዘኺደካ እንተኾነ፡ ኩሉ ግዜ ነታ ኣዝያ ውሕስቲ መንገዲ ተጠቀም።

ብሓንቲ መቋረጺ ኣጋር ዘለዋ መንገዲ ምስ እትሰግር

መጀመርያ ደው በል፡ ናብ ክልቲኡ ጎንኻ ተመልከት፡ ድምጺ መካይንን ካልኦት ተሽከርከርትን ስማዕ።

ክሳብ እተን መካይን ንስኻ ምእንቲ ክትሰግር ደው ዝብላ ጽርግያ ኣይተቋርጽ።

ኩሉ ግዜ ናብዝን ናብትን ከይበልካ ብቐጥታ ጽርግያ ኣቋርጽ። በዚ ድማ ብቕልጡፍ ትሳገር።

ናይ ትራፊክ መብራህቲ ዘልዎ መንገዲ ምስ እተቋርጽ

ደው ብምባል ናብ ኩሉ መኣዝናት ጠምት። ድምጺ መካይንን ካልኦት ተሽከርከርትን ስማዕ።

ዋላ’ኳ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ቀጠልያ እንተበርሀ፡ እተን መካይን ደው ከምዝበላልካ ርግጸኛ ክትከውን ኣለካ።

ኣብ ገለ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ንዘወርቲ መካይንን ንጽርግያ ዘቋርጹ እግረኛን ቀጠልያ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ይውላዕ። ገለ ካብዘን መካይን ምናልባት ዝጥወያ ይኾና። ስለዚ ንመሳገሪ እግረኛ ዘለዎ ምልክት ብምቁራጽ ክሰግራ ኣለወን። ኣብ ከምዚኦም መቋረጺ መብራህቲ፡ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ጽርግያ ምስጋርካ እቲ መራሕ መኪና ከምዝረኣየካ ርግጸኛ ኩን።

ቋላት ትራፊክ

መቋረጺ

መንገዲን ናይ ብሽክለታ መንገዲን

ናይ እግረኛ መንገዲ

ኣብ ደገ ዝግበር

ኣብ ትራፊክ ኪድ፡ ነቶም ካልኦት ተጓዓዝቲ ድማ ንገሮም።

ኩሉኹም ደው በሉ፡ ቅድሚ መንገዲ ምቁራጽኩም ድማ ጠምቱ።

ክንደይ ሰባት ካብ መንገዲ እግረኛ ጽርግያ ከቃርጹ ኣለዎም፧

ክንደይ ሰባት ብዘይ መንገዲ እግረኛ ጽርግያ ከቃርጹ ኣለዎም።

ሓደ እግረኛ መንገዲ ከቋርጽ ምስ ዝደሊ ኩለን መካይን ደው ይብላ።

ኣብ ውሽጢ ዝግበር

ኣብ ሞንጎ የማንን ዘጋምን ዘሎ ፍልልያት ትፈልጦ ዶ፧ እዚ ኣብ ትራፊክ እንተለኻ ክትፈልጦ ኣገዳሲ ኢዩ። ርግጸኛ ንምኻን፡ ምናልባት ሓደ መዘኻኸሪ ሕጊ ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ።

ትዝክር ዶ

ሓደ መንገዲ ከተቋርጽ እንተኼንካ እንታይ ክትዝክር ይግብኣካ፧

መሳገሪ ዘይብሉ ጽርግያ እንተኾይኑ በየናይ ሸነኽ ክትከይድ ኣለካ፧

ክፍልኹም ኣብ ጒዕዞ ምስ ዝኸይድ፡ ኣየናይ ሕጊ ኣለዎ።