در چکر با صنف

درینجا شما یک صنف را میبینید که همراه با معلمین روانۀ چکر هستند. زمانی که تعدادی زیادی باهم میروند، باید همه زیاد تر مواظب باشند. به باور شما آیا همه درینجا متوجه هستند؟ این صنف خوش چانس است چون بر راه گشت - و بایسکل میروند. درینجا میتوانند در پهلوی همدیگر راه بروند.

آیا زمانی که صنف شما به چکر میرود همینطور میباشد؟

صنف تان چه مقررات دارد، زمانی که شما به چکر میروید؟

قوانین ترافیک برای عابرین پیاده

باهم رفتن

زمانی که در ترافیک هستید، باید بسیار موارد را مراعت کنید. در گردش های گروهی، اتفاقاً بعضی ها شوخی و بیهودگی میکنند. ممکن یگان وقت بخواهید کمی در راه بازی کنید. آنوقت لازم است که مهم ترین قاعدۀ ترافیک را در نظر داشته باشید. بیاد دارید آن چه بود؟

ما باید متوجه باشیم، و در ترافیک مواظب و محتاط باشیم.

وقتی که شما راهی یک راه بدون پیاده رو باشید

در جادۀ که پیاده رو یا خط پیاده و بایسکل نباشد، بطرف چپ جاده راه بروید. آنوفت میتوانید، موتر هایرا که در جهت شما میایند، ببینید.

با استقامت و مواظب باشید.

زمانی که از جادۀ بدون گذرگاه یا اشارۀ ترافیکی عبور میکنید

جایی را انتخاب کنید که بتوانید، هم سمت راست و هم چپ را بهتر ببینید. آنوقت میتوان ببینید اگر موتر یا بایسکل دوانان میایند.

از میان موتر های پارک شده در یک کج گردی بیرون آمدن خطر دارد، و یا در جا های دیگری که مرور نداشته باشید.

همیش مستقیم از سرک عبور کنید و نه مورب. آنوقت زود تر میتوانید عبور کنید.

هنگامی که از یک جاده عبور میکنید

از گذرگاه، اشارات ترافیکی، پل عبوری و یا اگر گذرگاهی زیر زمینی باشد، استفاده کنید.

همیش محفوظ ترین راه را انتخاب کنید، اگر هم راه تان ممکن دراز تر شود.

هنگامی که از جادۀ با گذرگاه عبور میکنید

کاملاً ایستاده شوید، هر دو سمت را ببینید، به موتر ها و دیگر عراده جات گوش دهید.

قبل از عبور جاده منتظر باشید، تا وقتیکه مطمئن شوید موترها برایتان توقف میکنند.

همیش مستقیم عبور کنید، نه مورب (کج). آنوقت میتوانید زود تر به آنسو بیائید.

هنگامی که از جادۀ با چراغ ترافیکی عبور میکنید

کاملاً توقف کنید، هر کنار را خوب ببینید، به موتر ها و دیگر عراده جات گوش دهید.

باوجود اینکه چراغ ترافیکی چراغ سبز را نشان دهد، باید خودت کاملاً مطمئن شوی که موتر ها برایت توقف میکنند.

در بعضی از چوک های چراغدار، پیاده روان و موتران همزمان اشارۀ سبز میداشته باشند. شاید بعضی ازموتر ها دور بخورند. آنها باید بر گذرگاه رانندگی کنند. در چوک های دارای چراغ ترافیک، قبل از عبور نگاه کنید که راننده شما را میبیند.

کلمات ترافیکی

پیاده رو

راه گشت - و بایسکل

گذرگاه عابرین

در بیرون انجام دهید

بیرون به ترافیک بروید و شاملین دیگر در ترافیک را حساب کنید.

آیا همه قبل از عبور کردن جاده توقف کرده اطراف خود را می بینند؟

چند تن در جاده از گذرگاه عبور میکنند؟

چند تن خارج از گذرگاه راه را عبور میکنند؟

آیا همۀ موتر ها توقف میکنند، زمانی که یک عابر پیاده از جاده عبور میکند؟


در داخل انجام دهید

فرق میان چپ و راست را میدانی؟ دانستن این برای شمولیت در ترافیک لازم است. ممکن یک قاعدۀ یادداشت برای خود جور کنید تا کاملاً مطمئن باشید.

بیاد دارید

چه چیز را باید به یاد داشته باشید زمانی که از جاده عبور میکنید؟

در جادۀ که پیاده رو نباشد، به کدام طرف جاده باید راه بروید؟

زمانی که با صنف تان به چکر میرود، چه اصول دارید؟