د ټولګي سره په چکر

دلته یو ټولګی ګورئ چې د خپلو ښوونکو سره چکر ته ځي. کله چې ډیری کسان ګډ روان وي، پکارده ټول لا ډیر پام وساتي. ستاسې په اند، پدې ځای کې ټول پام ساتي؟ دغه ټولګی دومره بختور دی چې د پلو او سیکل پر لار روان دي. دلته دوي خوا پخوا تلی شي.

کله چې ستا ټولګی چکر ته ځي پدغه توګه وي؟

ستاسې ټولګی کوم اصول لري، کله چې چکر ته ځئ؟

د پلو وګړو دپاره ترافیکي اصول

په ګډه تګ

کله چې په ترافیک کې یاست ډیرو څیزونو ته باید پام وساتئ. کله چې ډیری کسان ګډ ځي، داسې کیږي چې ځینې پکې ټوکې او ورانی وکړي. کیدای شي کله نا کله به دې زړه کیږي لار کې لږې لوبې وکړې. بیا نو اړینه ده د ترافیک تر ټولو مهم اصولو ته پام وکړئ. یاد کې مو دي چې څنګه وو؟

مونږ به ترافیک کې مراعت کوو، پام به ساتو او احتیاط به کوو.

کله چې په یوه لار روان یاست چې د پلو لار ونلري

کومه لار چې د پلو لار یا د مزل او سیکل لار ونلري، د سړک کيڼ اړخ ته پلي شئ. نو بیا هغه موټرونه چې ستا په لور روان وي، په آسانه یی لیدلی شې.

کله چې د داسې سړک څخه اوړې چې د اوختو کرښې یا ترافیکي څراغ نلري

داسې ځای غوره کړئ چې هم ښي او هم کیڼ اړخ ته ښه لید لوری ولري. هغه وخت بیا کتلې شې که موټر یا سیکل راروان وي.

د پارک شوو موټرونو تر منځ راوتل په یو پیچومي یا داسې ځای کې چې لید لوری نلرې، خطر لري.

تل دسړک څخه نیغ اوړه او کوږ نه. بیا ژر اوښتی شې.

کله چې د سړک څخه اوړې

د اوښتو کرښې، ترافیکي څراغ، د پلو ځانګړې پول یا د ځمکې لاندې لارې څخه کار واخلئ.

تل تر ټولو خوندي لار غوره کړئ، که څه هم هغه لار به لږ غوندې اوږد مزل غواړي.

کله چې د یو داسې سړک څخه اوړی چې د پلو کرښې لري

په پوره توګه ودریږئ، دواړو خواوو ته ځیر شئ، موټرونو او نورو نقلیه وسایلو ته غوږ شئ.

د سړک څخه اوختو کې تر هغه ماتل وکړئ تر څو پوره ډاډه شې چې موټرې درته ودریږي.

تل دسړک څخه نیغ اوړه او نه ریونده. پدې توګه ژر اوختی شې.

کله چې د داسې سړک څخه اوړې چې ترافیکي څراغ لري

په پوره توګه ودریږئ، ټولو خواوو ته ښه ځیر شئ، موټرونو او نورو نقلیه وسایلو ته غوږ شئ.

که څه هم چې ترافیکي څراغ شنه رڼا کوي، باید په پوره توګه ډاډه شې چې موټرې درته ودریږي.

په ځینو څراغ لرونکو څلور لارو کې داسې وي چې په ورته وخت کې هم پلي وګړي او هم موټرونه شین څراغ لري. ځینې موټرې به کیدی شي تاویږي. بیا نو پکار ده د پلو وګړو پر کرښو تیر شي. پدغسې څلور لارو کې د اوختو څخه دمخه تل ځان ډاډه کړئ چې چلوونکی مو ویني.

ترافیکي ویی

د پلو لار

د پلو وګړو او سیکل چلولو لار

د سړک څخه د اوختو کرښې

د باندې کړنې

د باندې واوځئ او نور ترافیکي وګړي وشمیرئ.

آیا ټول ودریږي، مخکې لدې چې د سړک څخه واوړي؟

څو کسان د سړک اوختو د کرښو څخه اوړي؟

څو کسان د سړک د اوختو د کرښو څخه د باندې اوړي؟

آیا کله چې یو پلی وګړی د سړک څخه اوړي، ټول موټرونه ودریږي؟

دننه کړنې

تاسو د ښي او کیڼ په توپیر پوهیږئ؟ پدې اړه پوهیدل، ترافیک کې اړین دي. کیدې شي که ځان ته یو د یاد ساتنې قاعده جوړه کړئ تر څو پوره پرې ډاډه شئ؟

په یاد مو دي

کومه خبره مو باید په یاد وي کله چې د سړک څخه اوړئ؟

کله چې پداسې سړک روان یاست چې د پلو وګړو لار نلري، د سړک پر کوم اړخ به مزل کوئ؟

ټولګی مو کومې تګلارې لري، کله چې تاسې په چکر ځئ؟