ነዚ ክርእዮን ክሰምዖን ኣብ ትራፊክ ይኽእል

ምስማዕ፡ ናይ ሰዓት ቃጭል፡ ድምጺ ሞተረ፡ ድምጺ ኣምቡላንስ፡ ፈሓሪት ማሽን፡ ናይ ጽዕነት መኪና፡ ብዓውታ ዝጽውዑኒ ኣዕሩኽተይ፡ ዓበይቲ እንታይ ከምዝገብር ዝነግሩኒ፡ ድምጺ ሴሜያዊ ሰብ ከምዝተቐየረ ዝነግረኒ።

ምርኣይ፡ ምልክት ትራፊክ፡ መብራህቲ ትራፊክ፡ ጻዕዳ ሕንጻጽ፡ እግረኛ፡ ብሽክለታ፡ መኪና፡ ኣውቶቡስ፡ ናይ ጽዕነት መኪና፡ ትራክተር፡ ሞቶር ብሽክለታ፡ ኣሽከርከርቲ ሕጊ ትራፊክ ዝኽተሉ፡ ሕጊ ትራፊክ ዘየኽብሩ ኣሽከርከርቲ፡ መንበር ቆልዓ፡ መቀነት ቆልዓ፡ ቆብዕ ብሽክለታ፡ ኣንጸባራቒ።

ዕላማ ትምህርቲ፡

ሕጂ ክትምሃር ኢኻ

- ብዓይኒና ክንሪአን ዘይንኽእል መኪና ምስ ዝመጻ ድምጽና ድምጺ ይሕግዘና።

- ዝተፈላለዩ ኣሽከርከርቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ብሓደ ኣይርእዩን ኢዮም።

- ኣብ ጽርግያ ብውሕስነት ክንጉዓዝ ሓያለ ህዋሳት የድልዩና።

ምርኣይን ምስማዕን

እቶም ዝኸዱ፡ ዝዝውሩ ወይ ብሽክለታ ዝጥቀሙ ጥራሕ ኣይኮኑን መንገዲ ክጥቀሙ ዘለዎም። ኣብዚ ስእሊ ኣብ ጽርግያ ዝሰርሑ ሰባት ተመልከት፡ ንኣብነት መንገዲ ንምዕራይ። ንሓያለ ነገራት ኢና ኣተኩሮ ክንገብረሉ ወይ ወይ ከነቃልበሉ ዘለና።

ነቶም ኣብ ክልተ ወገን ጽርግያ ዘለው ቆልዑ ርኣይ። መን’ዩ ኣጸቢቁ ዝርአ። ሓደገኛ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚ ትምልከት ዶ፧

ርአን ስማዕን

ዋላ’ኳ ንስኻ ኣይትርኣየን እምበር፡ መካይን ክመጻ ይኽእላ ኢየን። እተን መካይን ኣብ ድሕሪ ጎቦ፡ ኩርባን ኣግራብን ተኸዊለን ክህልዋ ይኽእላ ኢየን። እዚ ማለት ድማ እቶም ዝዝውሩ ኩሉ ግዜ ክሪኡኻ ይኽእሉ’ዮም ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ድማ’ዩ ንስኻ እዝንኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ፡ በዚ ዉን ድምጺ ሞተር ክትሰምዕ ትኽእል። ብሽክለታ ትመጽእ ከምዘላ’ውን ትሰምዕ።

ናይ ዕውራት ቦታ

ኩለን መካይን ኣውቲስታ ክሪኤሉ ዘይክእል ክፍሊ ኣለወን። ነዚ ድማ ናይ ዕውር ቦታ ንብሎ። እንተደኣ ኣብቲ ናይ መኪና ናይ ዕውራት ቦታ ኣለኻ፡ መራሕ መኪና ክሪኤካ ኣይክእልን ኢዩ። ኣብ ዓበይቲ መካይን እዚ ናይ ዕውር ቦታ ካብተን ናይ ንኣሽቱ ይዓቢ። ኣብ መዐሸጊ መኪና ተወሳኺ ኣቓልቦ ምግባር ከድልየካ ኢዩ። ከምኡ’ውን ጽርግያ ክትሳገር እንከለኻ።

ናይ ዓይኒ ርክብ

ዘክር ኩሉ ግዜ እቶም መራሕቲ ተሽከርከርቲ ከምዝረኣዩኻ ርግጸኛ ከይኮንካ ጽርግያ ኣይትስገር። ምስ ኣውቲስታ ናይ ዓይኒ ርክብ ግበር። ከምኡ`ውን እታ መኪና ፍጥነታ ትቕንስን ደው ትብልን ከምዘላን ኣስተብህል። ናብ ጸጋምን የማንን ጠምት፡ እታ መኪና ደው ክሳዕ እትብል ድማ ተጸበይ።

ድምጺ

ቀጻሊ ኣብ ትራፊክ ሓያለ ዓው ዝበለ ድምጺ ኢዩ ዘሎ። ምናልባት እቲ ድምጺ ካበይ ይመጽእ ከምዘሎን መን ድምጺ ይገብር ከምዘሎን ንምርድኡ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ሓያለ ህዋሳት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ እትጥቀመሉ፡ ኣብ ትራፊክ ዝሓሸ ተድምዕ።

ትፈልጥ ዶ

ኣምቡላንስ፡ መኪና ፕሊስ ወይ ናይ መጥፍኢት ሓዊ ብቕልጡፍ ክበጽሓ ምስ ዝደልያ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ሴሜያዊ መብራህቲ ይውልዓ። ድምጺ ዉን ብተወሳኺ ክጥቀማ ይኽእላ። እንተኾነ ግን እዚ ዝፍቀድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ጥራሕ ኢዩ። ስለምንታ ከምዚ ዝኾነ ይመስለካ፧

ኣብ ደገ ዝግበር

ብሓባር ናብ ደገ ውጹ። ኣብ ግዳም ድማ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምረጹ። ካብዞም ቦታታት እታ ዝቐለለት መራሕቲ መኪና ክሪኡኻ ዝኽእሉላ ኣየነይቲ ኢያ፧

ኣበይ ኢዩ ኣጸጋሚ ክሪኡኻ፧

ስለምንታይ ኢዩ ክሪኡኻ ኣጸጋሚ ዝኾነ።

ኣብ ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ቦታታት ደው በል። ዓይንኻ ብምዕማት ንድምጺ መካይን ስምዓዮ። ፍልልይ ናይተን ዝቐርባኻ ዘለዋ መኪና ክትሰምዖ ትኽእል ዶ። ከምኡ’ውን እተን ዝርሕቃኻ ዘለዋ፧

ኣብ ውሽጢ ዝግበር

እቲ ኣብ ትራፊክ እትዕዘቦ ነገር ሰኣሎን ጸሓፎን።

ኣብ ሓደ ንቡር መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ከምዘለኻ ሕሰብ።

ትዝክር ዶ

ምርኣይን ምስማዕን ኣብ ትራፊክ መዓስ ክትጥቀመሉ ከምዘለካ ኣብነት ክትህበና ዶ ምኽኣልካ።

ጽርግያ ክትሰግር ከለኻ፡ ኣዒንትኻ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ኣለካ፧

ናይ ዕውራት መንገዲ እንታይ ኢዩ፧