در ترافیک من میتوانم ذیل راببینم و بشنوم:

شنیدن: زنگ بایسکل، صدای انجن یا موتر، سایرن ها، تراکتور ها، موتر های لاری که به عقب میایند، دوستانی که من را صدا میدهند، بزرگانی که به من هدایت میدهند، صدای اشاره، زمانی که آدم سبز به نظر بیاید

دیدن: علامات ترافیکی، چراغ ترافیکی، خطوط سفید (برای عابرین پیاده)، عابرین پیاده، بایسکل، موترها، بس ها، لاری ها، تراکتور ها، موترسیکل ها، کاربرانِ جاده که قوانین ترافیک را تعقیب میکنند، کاربرانِ جادۀ که قوانین ترافیک را نقض میکنند، چوکی اطفال، کمربند موتر، کلاه حفاظتی بایسکل، شب بین(رفلکس)

اهداف آموزشی:

الان خواهید آموخت

- که شنوایی میتواند مارا کمک کند، اگر موتر ها جهت ما میایند، و ما دیده نمی توانیم

- که اتباع مختلف در جاده، همیش عین چیز را در ترافیک نمی بینند

- که ما از چندین خواس استفاده میکنیم، تا در ترافیک با حفاظت گردش کنیم

دید و شنید

تنها آنهای که پیاده میروند، بایسکل و موتر میرانند، نیستند که از جادۀ مشترک استفاده میکنند. در تصویر میتوان مشاهده کرد که بعضی ها در ترافیک کار میکنند، مثلاً با ترمیم راه ها. به تعدادی زیادی باید مراعت نشان داد و به بسیار موارد باید هوش داد.

به اطفالی که به هر دو طرفِ خطوط سفید ایستاده اند، نگاه کنید. چه کسی میتواند بهتر ببیند؟ آیا چیزی را می بینید که خطر ناک بوده میتواند؟

ببین و بشنو

موتر ها میتوان بیاید، گه چه شما آنان را نمی بینید. موتران ممکن در عقب یک سر بلندی، بته ها، درختان، کجی راه و خانه ها پنهان باشند. به این معنی که آنانی که رانندگی میکنند، هم شما را نمی بیند. در آنصورت باید از شنوایی استفاده کرده و به غُرس (صدای) موتر گوش دهی. آیا میتوانی صدای آمدن بایسکل را بشنوی؟

ساحۀ نابینا

همه موتر ها در دور و پیش ساحۀ دارند که راننده آنرا دیده نمی تواند. این ساحه را ما ساحۀ نا بینا می نامیم. به این معنی که اگر در ساحۀ نابینا باشی، راننده نمی تواند ببیند ات. در موتر های بزرگ، نسبت به موتر های خورد ساحۀ نابینا بزرگتر است. زمانی که در پارکنگ موتر هستید یا از جاده عبور میکنید، اضافه تر مواظب باشید.

تماس چشم

به یاد داشته باش که هرگز نباید از جاده گذر کرد، تا آنکه رانندگان شما را نبینند. کوشش کنید که تماس چشم تان با راننده قایم شود، و متوجه باش که آیا سرعت موتر کم و توقف میکند. به هر دو جانب ات نگاه کن، هم چپ و هم راست، و منتظر باش تا موتر توقف کند، قبل از عبور کردنت.

شنوایی

اکثر در ترافیک صدا های متعدد بلند میباشد. ممکن مشکل باشد شنویده شود که صدا ها از کدام جهت میایند و کی کدام صدا را تولید میکند؟ هر قدر از حواس زیاد همزمان استفاده کنید به همان مقدار در ترافیک بهتر خواهید ماند.

آیا میدانستید:

که امبولانس، موتر پولیس و اطفائیه باید ، زمانی که عاجل برسند با چراغ آبی ی برق زنان اطلاع دهد. از سایرن ها هم ممکن استفاده شود، ولی آن فقط در صورتی که کاملاً لازم باشد. به نظر شما، چرا اینطور است؟

در بیرون انجام دهید

با هم بیرون شوید. در مسیر راه سه جای مختلف را انتخاب کنید.

موتروان، در کدام یکی ازین جاها میتواند، شما را به آسانی ببیند؟

در کدام جای خیلی مشکل است به نظر برسی؟

چرا مشکل است به نظر رسیدنت؟

در یکی ازین سه جا ها ایستاد شوید. چشمان تانرا بسته به موتر ها گوش دهید. آیا میتوانید تفاوت بین صدای موتر هایکه نزدیک میشوند و دور میروند را بشنوید؟

در داخل انجام دهید

در بارۀ مشاهداتِ ترافیکی تان رسم کنید و بنویسید.

یک روز عادی تان را که راهی مکتب هستید، در نظر داشته باشید.

بیاد دارید

آیا میتوانید مثال دهید که چه زمان باید از حس بینایی و شنوایی به خوبی استفاده کرد؟

زمانی که از جاده عبور میکنید، چشمانتان را باید چطور بکار برد؟

ساحۀ نابینا چیست؟