ምዕራፍ 2. 3 መንጸባረቒ


ኣገዳሲ ቊልፊ ቃል፡

ኣንጸባራቒ ጃኬት፡ ኣብ ቦርሳ ዝእሰር ኣንጸባራቒ፡ ኣብ ጃኬት ዝእሰር ኣንጸባራቒ፡ ቆቢዕን እስቲባሎኒን፡ ኣንጸባራቒ ኣብ ምልክት ትራፊክ፡ ኣንጸባራቒ ኣብ ብሽክለታ።

ዕላማ ትምህርቲ፡

ሕጂ ክትምሃር ኢኻ፡


ስለምንታይ’ዩ ኣንጸባራቒ ምልክት ምጥቃም ኣገዳሲ ዝኸውን።

ሓደ ኣንጸባራቒ ምልክት ብኸመይ ይሰርሕ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣንጸባረቕቲ ምልክታት ይርከቡ።


ኣብ ጸልማት ክትርአ

ኣብ ደገ ጸልማት ምስ ዝኸውን ብዙሕ ዝቀያየር ነገራት ኣሎ። ንዓኻ’ውን እትኸደሉ መንገዲን ካልኦት ተጓዓዝትን ንምርኣይ ኣሸጋሪ ይኾነካ፡ ብተመሳሳሊ’ውን ካልኦት ተጓዓዝቲ ንዓኻ ክሪኡኻ ይጽገሙ። ስለዚ እምበኣር’ዩ ንሓድሕድና ከምእንርአአ ክንገብር ኣገዳሲ ዝኸውን።


ኣብ ጸልማት ወጺኻ ምኻድ እንታይ ይመስለካ፧


ርአን፡ ተርአን - ኣንጸባራቒ

ብርሃን ካብ ሓንቲ መኪና ንኣንጸባራቒ ምልክት ምስ ዝረኽቦ፡ እቲ ኣንጸባራቒ ነቲ መራሕ መኪና ተመላሲ ብርሃን ይሰደሉ። በዚ ድማ እቲ ብርሃን ተንጸባሪቑ ንብል። እዚ ድማ እቲ ኣንጸባራቒ ከምዘብርህ ዘሎ ይመስል። በዚ መንገዲ ድማ መራሕ መኪና ኣንጸባራቒ ምልክት ንዘለዎ ተጓዓዛይ ክሪኦ ይኽእል። እቲ ኣንጸባራቒ ምልክት ዝበርህ ብርሃን እንተረኺቡ ጥራሕ ኢዩ ዝውላዕ። ብገዛእ ርእሱ ግን ክበርህ ኣይክእልን ኢዩ።

ከምእትርአ ኩን

መካይን ብናህሪ ካብ ዝተፈላለየ መኣዝን ክመጻ ይኽእላ ኢየን። ስለዚ እቲ ኣንጸባራቒ ምልክት ብኩሉ ኩርንዓት ከምዝርአ ጌርካ ኣብ ኣካላትካ እሰሮ። እዚ ድማ ኣብ መንገዲ ኣብ እትጉዓዝ ይኹን መንገዲ ኣብ ምቁራጽ ኣገዳሲ ኢዩ። ኣንጸባረቕቲ ምልክታት ኣብ ምንቅስቓስ እንተለው ኣጸቢቖም ይርኣዩ።

ኣብ ጸልማት ከምእትርአ ኩን

ኣብ ጸልማት ብዘይ ኣንጸባራቒ ምልክት ምስ እትኸይድ፡ ሓደ 50 ኪ.ሜ ኣብ ሰዓት ዝሕምበብ መራሕ መኪና፡ ንዓኻ ክሪኤካ ናይ ክልተ ካሊኢት ዕድል ጥራሕ ኢዩ ዘለዎ።

ኣንጸባራቂ ምልክት እንተደኣ ትጥቀም ኣሊኻ ግን፡ ቅድሚ 10 ካሊኢት ክሪኤካ ይኽልእል ኢዩ። በዚ ድማ እቲ መራሕ መኪና ግብረ-መልሲ ንክህብ ዝበለጸ ግዜ ኣለዎ።

ቃላት ትራፊክ


ኣንጸባራቂ

- ተመሊሶም ብርሃን ዝህቡ ነገራት።


ኣንጸባራቂ ጃኬት

- ኣዝዩ ድሙቕ ሕብሪ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ክዳንካ እትለብሶ።