فصل ۲ .۳ شب بین

کلمات مهم کلیدی:

واسکت شب بین، شب بین، بر بکس پشتکی،شب بین بر چمپر، کلاه و موزه، شب بین بر لوحۀ ترافیکی، شب بین بر بایسکل

اهداف آموزشی

حالا خواهید آموخت:

استفاده از شب بین چرا مهم است

یک شب بین چگونه کار میکند

چندین نوع شب بین دستیاب است

در تاریکی دیده شوید

هنگامی که بیرون تاریک شود، بسیار چیز ها تعغیر میکند. دیدن بخوبی راه، و بقیه مشترکین در ترافیک برای تان مشکل تر میشود، و برای بفیه مشترکین ترافیک دیدن شما مشکل تر میشود. همین است که باید همدیگر را کمک کنیم تا ببینیم و دیده شویم.

به باور شما بیرون رفتن در تاریکی چطور است؟

ببینید و دیده شوید – شب بین

زمانی که چراغ های موتر بالای شب بین می افتد، شب بین روشنی را به راننده انعکاس میدهد. این عمل را ما عکس العمل چراغ مینامیم. آنوقت به نظر میرسد که شب بین روشنی میدهد، و به اینگونه راننده میتواند به آسانی عابرین پیادۀ با شب بین را کشف کند.

قابل مشاهده باشید

موتر ها از جهات مختلف آمده میتواند. به همین منظور باید شما شب بین را طوری نسب کنید که به خوبی از هر کنار دیده شوند. مهم است که هم در گردش تان در مسیر راه قابل دیدن باشند و هم هنگامی که شما از جاده عبور میکنید. شب بین هایکه در حرکت هستند بهتر قابل دید میباشند.

در تاریکی قابل دیدن باشید

اگر در تاریکی بدون شب بین راهی باشید، رانندۀ که در سرعت 50 کیلومتر در ساعت رفتار دارد، فقط 2 ثانیه وقت میابد که شما را کشف کند. هنگامی که از شب بین استفاده میکنید، 10 ثانیه قبل میتوان دیده شوید. آنوقت راننده برای عکس العمل وقت بهتر میداشته باشد.

کلمات ترافیکی

شب بین

- جنسی که روشنی را دوباره عکس میدهد

واسکت شب بین

- واسکتی تیز رنگ، با فیتۀ دوختگی شب بین، که شما بالای هر نوع لباس بیرونی میپوشید.