د دوهم فصل – ۳مه برخه - رفلکس

اړین سرټکي:

د رفلکس واسکټ، د شا پر بکس رفلکس، رفلکس پر جمپر، خولۍ او موزو، رفلکس پر ترافیکي لوحو، رفلکس پر سیکل

د زده کړو موخې

اوس به زده کړئ:

د رفلکس څخه کار اخیستل ولې اړین دي

رفلکس څنګه کار کوي

د رفلکس ډیر ډولونه شتون لري

په تیاره کې څرګند اوسئ

کله چې د باندې ترګمه وي، نو ډیر څه بدلون مومي. ستاسې دپاره دلارې او نورو ترافیکي وګړو لیدل ګران شي، همدارنګه د نورو ترافیکي وګړو دپاره ستاسې لیدل نور هم ګران شي. بیا نو اړینه ده چې یو بل سره مرسته وکړو تر څو ولیدی شو او څرګند شو.

ستا په اند، په ترګمو کې دباندې وتل څنګه وي؟

ووینئ او څرګند شئ – رفلکس

کله چې د موټر رڼا پر رفلکس ولویږي، نو بیا رفلکس دغه رڼا بیرته موټر چلوونکي ته غبرګوي. مونږ دغه کار د رڼا غبرګون بولو. بیا داسې ښکاري چې رفلکس رڼا کوي، او پدې توګه چلوونکی په اسانه رفلکس لرونکي پلي وګړي لیدی شي. رفلکس یواځې هغه وخت رڼا کوي کله چې رڼا پر ولویږي. پخپله رڼا نکوي.

څرګند اوسئ

موټرونه د څو لورو چلیدو کې راتلی شي. ځکه نو پکار ده چې رفلکس داسې وتړئ چې د هر لوري د لیدو وړ وي. اړینه ده چې رفلکس هم د لارې په اوږدو کې د لیدو وړ وي او هم کله چې د سړک څخه پورې وځئ. هغه رفلکسونه چې خوږېږي کې وي تر ټولو ښه لیدل کیږي.

په ترګمو کې څرګند اوسئ

که چیرې تاسو په تیاره کې بې له رفلکس ګرځئ، نو یو موټر چلوونکی چې ساعت کې ۵۰ کیلو متره ځغاسته کوي، ۲ ثانیه وخت ولري تر څو یی ته په سترګو ولکیږې. کله چې رفلکس کار کړې نو ۱۰ ثانیو کې به څرګند شئ. بیا به نو موټر چلوونکی د غبرګون دپاره ډیر غوره وخت ولري.

ترافیکي ټکي/ویي

رفلکس

- هغه توکی چې رڼا بیرته راغبرګوي.

د رفلکس واسکټ

- هغه واسکټ چې په تیزو رنګونو کې وي، د رفلکس پټۍ پر ګڼډل شوې وي او د نورو جامو پر سر یی اغوندئ.