ምዕርፍ 3.1 ብብሽክለታ ኣብ እንጓዓዝ

ቊልፊ ቃላት

ብሽክለታ፡ በዓል ብሽክለታ፡ ቆብዕ ብሽክለታ፡ ደወል ሰዓት፡ ብርሃን፡ ጻዕዳ ኣንጸባራቒ፡ ወርቃዊ ኣንጸባራቒ፡ ናይ ቅድሚት ፍሬኖ፡ ናይ ድሕሪት ፍሬኖ፡ ፔዳልያ፡ ማርሻ፡ መንገዲን መንገዲ ብሽክለታን፡ ምልክት ምሃብ፡ ኣብ ውሑስ ቦታ ብሽክለታ ምዝዋር፡ ፍቑድ፡ ክልኩል፡ መሳርሒ።

ሕጂ ነዚ ክትምሃር ኢኻ፡

ገለ ኣገደስቲ ሕግታት ንተጓዓዝቲ ብሽክለታ

ስለምንታይ’ዩ ብሽክለታ እንዝውረሉ ውሑስ ቦታ ክህልወና ኣገዳሲ ዝኸውን

ኣብ ብሽክለታ ፍቑዳት ዝኾኑ መሳርሒ ኣየኖት ኢዮም

ስለምንታይ ናይ ብሽክለታ ቆብዕ ክትጥቀም የድልየካ

ኣብዚ ሓያለ ተጓዓዝቲ ኣለው። ኣብ ሞንጎኦም እንታይ ተመሳሳሊ ነገር ከምዘሎ ዶ ምነገርካና፧

ገለ ተጓዓዝቲ ኣብ መንገዲ እግረኛ ብሽክለታ ይዝውሩ፡ ካልኦት ግን ክቕልጥፉ ምእንቲ ኣብ መንገዲ መኪና ይዝውሩ።

ኣበይ ምዝዋር ውሕስነት ዝህብ ይመስለካ፧

ኣበይ ክትዝውር ትኽእል፧

እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕጊ ትራፊክ ትዝክራ ዶ፧ እዛ ሕጊ ብሽክለታ ክትዝውር እንከለኻ’ውን ትምልከተካ ኢያ። እንታይ ማለት’ዩ ቀዳምነት ምሃብ፡ ንቊሕን ጥንቁቕን ምኻን ብብሽክለታ ኣብ ጽርግያ እንተለኻ፧

ኣቐድም ኣቢልካ ገለ ሕግታት ንእግረኛታት ዝምልከቱ ተማሂርካ ኔርካ። ሕጂ ድማ ንዘወርቲ ብሽክለታ ዝምልከት ሕጊ ክትምሃር ኢኻ።

ብሽክለታ ክትዝውር እንከለኻ መንገዲ እግረኛ፡ ማርሻቤዲ፡ መንግዲ ብሽክለታን መንግዲ መኪናን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

መንገዲ እግረኛን ናይ ብሽክለታ መንገድን

እቲ ዝበለጸ ኣብ ወሰን መንገዲን መንገዲ ብሽክለታን ምዝዋር ኢዩ። እዚ ዝተገብረ ድማ ኣጋርን፡ ሰብ ብሽክለታን ንኽጥቀምሎም ኢዩ። ኣብ መንገዲ ኣጋርን፡ መንገዲ ብሽክለታን እንተደኣ ትጥቀም ሃሊኻ፡ ኣብ የማናይ ወገን ክትከውን ኣለካ። በዚ ድማ ንካልኦት ተጓዓዝቲ ብሽክለታን እግረኛን ኣብ ግምት ከተእቱ ኣለካ።

መንገዲ ወሰን መንገዲ እግረኛን

ኣብ ክልቲኡ ሰነኽ ናይ ጽርግያ ዝርከብ ወሰን መንገዲ ብብሽክለታ ምኻድ ይፍቀድ ኢዩ። ናብ ክልቲኡ ኣንፈት። ወሰን መንገድን መንገዲ እግረኛን እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንእግረኛታት ኢዩ። ስለዚ ድማ ቀስ ኢልካ ክትዝውርን ካብቶም ብእግሮም ዝጓዓዙ ድማ ርሕቀትካ ብምሕላው ክትከይድን ይግብኣካ። ሓደ ሓደ እዋን ካብ ብሽክለታኻ ወሪድካ ደፊእካያ ምኻድ ኣገዳሲ ኪኸውን ይኽእል ኢዩ።

ነቶም እግረኛታት ብብሽክለታ ትምጽእ ከምዘለኻ ደወል ብሽክለታ ብምህራም ከተጠንቕቖም ትኽእል። እዚኣ ድማ ናይ ሰዓት ደወል ትበሃል።

ኣብ መንገዲ

ኣብ ጥቓኻ መንገዲ እግረኛ መንገዲ ብሽክለታ እንተዘየለ፡ ኣብ ቀንዲ መንገዲ ክትዝውር ትኽእል ኢኻ። ኣብ የማናይ ሸነኽ ናቲ መንገዲ ጥራሕ ኢኻ ክትዝውር ዝፍቀደልካ። ካብቲ ጽርግያ ድማ ርሕቀትካ ክትሕልው ይግብኣካ። በዚ ድማ ቦታኻ ሓሊኻ ክትከይድ የኽእለካ። ሓያለ ብሓደ እንተደ ዝዝውሩ ኣልዮም ኮይኖም፡ ንስኻትኩም ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ብምኻን እምበር ጎኒ ጎኒ ኬንኩም ክትዝውሩ የብልኩምን። ነቲ መንገዲ ምስ ካልኦት ተሽከርከቲ ከም መኪና፡ ኣውቶቡስ፡ ሞቶር ብሽክለታን ትጥቀመሉ ከምዘለኻ ዘክር።

ኣብ መንገዲ ብሽክለታ

ኣብ ናይ ገለ መንገዲ መኪና ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ብሽክለታ ኣሎ። ኣብዚ ኣብቲ ናይ መዘወሪ ሽነኽ ጥራሕ ክትዝውር ይፍቀደካ። ናይ መዘወሪ ሰነኽ ኣብ ነርወይ ኣብ የማናይ ሸነኽ ኢዩ።

ትራፊክ ዘይብሉ ቦታ

ካብ ትራፊክ ወጻኢ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ካልእ ቦታታት ክትዝውር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚኦም ትራፊክ ዘይብሎም ቦታታት ልምምድ ምግባር ጽቡቕ ኢዩ። ከም ልሙድ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ብሽክለታ ምዝዋር ኣይፍቀድን ኢዩ።

መንገዲ ምቊጻጽ

ብብሽክለታ እንዳዘወርካ ጽርግያ ከተቃርጽ እንተደሊኻ፡ እቲ ዝወሓሰ ካብ ብሽክለታኻ ብምውራድ ደፊእካያ ምስጋር ኢዩ። መንገዲ ከተቃርጽ እንከለኻ፡ ደው ክብሉልካ ኢዮም።