فصل 1.3 زمانی که بایسکل رانی میکنیم

کلمات کلیدی

بایسکل، بایسکل ران، کلاه حفاظتی بایسکل، هارن، چراغ، شب بین سفید، چراغ زرد شب بین، بریک های جلو، بریک های عقب، پایدل ها، گیر، راه گشت - و راه بایسکل، خط بایسکل، اشاره دهید، بایسکل رانی در جا های محفوظ، لازمی، ممنوع، لوازم

حالا خواهید آموخت:

چند اصول مهم برای بایسکل سواران

یافتن جا های محفوظ برای بایسکل رانی چرا مهم است

کدام لوازم در بایسکل حتمی اند

چرا باید از کلاه محفوظ بایسکل استفاده کنید

درینجا تعداد افراد در ترافیک خیلی زیاد اند. آیا میتوانید ببینید که وجه مشترک اکثریت اینها چیست؟

بعض بایسکل سواران بر راه گشت - و بایسکل رانندگی میکنند و دیگرانی جهت زود رسی، بر جاده ها.

به باور شما، بایسکل رانی درکجا محفوظ است؟

در کجا میتوانید بایسکل رانی کنید؟

مهم ترین قاعدۀ ترافیک را بیاد دارید؟ عین قانون در بایسکل رانی هم است. مراعت کردن، هوشدار بودن، و محتاط بودن در ترافیک، به بایسکل ران چه معنی دارد.

شما قبلاً چند قاعدۀ مربوط به عابرین پیاده را آموختید. حالا چند قاعدۀ خواهید آموخت که مربوط به بایسکل سواران میشود.

زمانی که شما بایسکل سوار باشید، اجازه دارید از پیاده روها، راه های گشت – و بایسکل رانی و جاده های عراده جات استفاده کنید.

راه های گشت - و بایسکل

بهترین راه برای بایسکل رانی، راه های گشت – و بایسکل است.

این راه ها طوری ساخته شده اند که عابرین پیاده و بایسکل رانان همزمان بتوانند ازان استفاده کنند. زمانی که بر پیاده رو ها و راه های بایسکل، بایسکل رانی می کنید، باید در سمت راست جاده باشید و مواظب عابرین پیاده و بایسکل رانان بقیه باشید.

پیاده رو و راه های گشت

اجازه دارید بر پیاده رو در هردو کنار جاده، و در هر دو جهت، بایسکل رانی کنید. پیاده رو ها و راه های گشت در قدم اول برای عابرین پیاده میباشند. به همین دلیل باید شما به آرامی بایسکل رانی کنید و با عابرین پیاده فاصلۀ مناسب داشته باشید. بعض اوقات شاید لازم باشد که پیاده شده بایسکل را چرخ داده ببرید.

جهت خبرداری عابرین پیاده میتوانید آنها را با زنگ کوچکی که در جلو بایسکل دارید، اطلاع دهید. آن زنگ نام دارد.

بر روی جاده

اگر هیچ راه گشت – و بایسکل و یا پیاده رو نباشد، میتوانید بروی جاده بایسکل رانی کنید. فقط در سمت راست جاده اجازۀ بایسکل رانی را دارید، و باید از کنار سرک فاصله داشته باشید. آنوقت میتوانید به آسانی موازنه را نگهدارید. اگر چندین تن با هم بایسکل رانی میکنید باید عقب همدیگر باشید و نه در پهلوی همدیگر. به خاطر داشته باشید که شما جاده را همراه با وسایط نقلیۀ دیگر مانند موترها، سرویس ها، و موترسیکل ها مشترک استفاده میکنید.

در خط بایسکل

در امتداد بعضی جاده ها خط مخصوص برای بایسکل میباشد. درینجا میتوانید فقط در جهت رانندگی بایسکل رانی کرد. جهت رانندگی در ناروی بطرف راست جاده میباشد.

جا های بدون ترافیک

واضع است که شما میتوانید در بسیار جا های دیگر که ترافیک نباشد بایسکل رانی کنید. بهتر است در همچو جاهایکه ترافیک موتر نباشد تمرین بایسکل سواری کنید. بصورت عموم در ساحۀ مکتب در طول اوقات مکتب به بایسکل رانی اجازه نیست.

عبور از جاده

هنگامی که با بایسکل از جاده عبور میکنید، محفوظ تر است که از بایسکل پیاده شده با چرخ دادن بایسکل، جاده را عبور کرد. زمانی که شما بایسکل را چرخ داده میبرید، موتر ها مکلف بر مراعت اند. آنوقت باید آنها توقف کنند تا شما از جاده عبور کرده بتوانید.