د دریم فصل لومړۍ برخه – کله چې سیکل چلوو

سر ټکي

سیکل، سیکل چلوونکي، د سیکل خولۍ، زنګ، څراغ، سپین رفلکس، د رفلکس زیړه رڼا، مخکنی بریک، شاتنی بریک، پیډلونه، ګیر، د پلو – او سیکل لار، د سیکل کرښه، اشاره ورکول، په خوندي ځایو کې سیکل چلول، لازمي، منع شوي، وسایل یا توکي

اوس به زده کړئ

د سیکل چلونکو دپاره ځیني اساسي ټګي

د سیکل چلولو دپاره خوندي ځایونه موندل ولې اړین دي

د سیکل دپاره لازمي توکي څه دي

ولې باید د سیکل خولۍ څخه کار واخلۍ

دلته ډیری ترافیکي وګړي وینئ. کولی شې د دوي منځ کې د ډیر شمیر شریک ټکی په نښه کړئ؟

ځیني سیکل چلوونکي د پلو او سیکل پر لار روان دي، پداسې حال کې چې نور بیا پر سړک روان دي تر څو ژر ځان ورسوي.

سیکل چلول به ستا په اند، کوم ځای کې خوندي وي؟

کوم ځای کې سیکل چلولی شئ؟

ترافیک کې تر ټولو اړین قانون مو په یاد دی؟ هغه قانون سیکل چلولو پورې هم اړه لري. کله چې سیکل چلوې، د بل مراعت، پام ساتنه او احتیاط درته په ترافیک کې څه معنی لري؟

پخوا مو یو څه تګلارې زده کړې وې د پلو وګړو دپاره. اوس به د سیکل چلوونکو اړوند، یو څو تګلارې زده کړئ.

کله چې سیکل چلوئ کولی شې، د پلو وګړو پر لار، د مزل پر لارو، د مزل او سیکل پر لارو، او موټرو پر لارو یی وچلوئ.

د مزل – او سیکل لارې

سیکل چلولو ته تر ټولو غوره ځای د مزل - او سیکل لار ده. دغه لارې همدې دپاره جوړې دي چې پلي وګړي او سیکل چلوونکي یی په ورته وخت کې کار کړې شي. کله چې د مزل - او سیکل پر لار سیکل چلوئ، نو پکار ده چې ښي اړخ ته اوسئ او د پلو وګړو او نورو سیکل چلوونکو مراعت وکړئ.

د پلي تلو او مزل لارې

تاسې کولی شئ د سړک په دواړو خواوو د پلي تلو پر لار، په دواړو لورو کې سیکل وچلوئ. د پلي تلو اومزل لارې په لومړي قدم کې د پلي تلونکو دپاره دي. نو ځکه باید تاسو ورو سیکل وچلوئ او د پلو تلونکو سره واټن وساتئ. کله نا کله کیدی شي اړینه وي د سیکل څخه کوز شئ او روان یی کړئ.

ددې خبرتیا ورکولو دپاره چې تاسې دسیکل سره روان یاست، پلي تلونکي د هغه وړوکي زنګ په غږولو سره چې د سیکل په مخامخ برخه کې یی لرئ، آکاه کولی شئ. دغه زنګ، د ساعت زنګ بلل کیږي.

پر لارې

که په نږدې شاوخوا کې هیڅ کومه د مزل - او سیکل یا د پلو تلو لار نه وي، کولی شې پر سړک سیکل وچلوې. تاسې کولی شئ یواځې پر ښي اړخ سیکل وچلوئ، او پکار ده د سړک د غاړې سره لږ واټن وساتئ. ځکه بیا اڼډول ساتل درته آسانه وي. که څو کسان په یو ځای سیکل چلوي، نو بیا به یو په بل پسې سیکل چلوئ، نه څنګ پر څنګ. یاد ساتئ چې دغه لار تاسو د نورو نقلیه وسایلو لکه موټرو بسونو او موټر سیکلونو سره یو ځای کاروئ.

د سیکل پر کرښه

د ځینو سړکونو په اوږدو کې ځانګړې دسیکل کرښې شتون لري. پدغه کرښو کې یواځې د چلیدو په اړخ سیکل چلولی شئ. ناروی کې د سړک په ښي اړخ موټر چلول کیږي.

د ترافیک څخه تش ځایونه

ښکاره خبره ده چې په ډیرو نورو د ترافیک څخه پرته ځایو کې سیکل چلولی شئ. غوره ده چې د سیکل چلولو تمرین پداسې ځای کې وشي چې د موټرو ترافیک نه وي. په عامه توګه د ښوونځي انګړ کې د زده کړو پر وخت سیکل چلولو ته اجازه نشته.

د سړک څخه پورې وتل

کله چې پر سیکل سپور اوسئ او دسړک څخه اوړئ، نو خوندي لار یی دا ده چې د سیکل څخه کوز شې او سیکل پورې باسې. کله چې ته سیکل پورې باسې نو موټرونه درته د لومړيتوب حق درکوي. بیا به دوي درته دریږي کله چې ته دسړک څخه اوړې.