فصل 2.3 لوحه برای بایسکلران

قبلاً شما در بارۀ لوحه برای عابرین پیاده آموختید.

آیا کدام لوحۀ برای عابرین پیاده را بیاد دارید؟

درینجا در بارۀ لوحه های خواهید آموخت که شما باید با آن بلد باشید تا بتوانید در ترافیک محفوظ بمانید.

ممنوعیت دخولی

نه موتر و نه بایسکل حق دخولی را دارد.

ممنوعیت برای بایسکلران

درینجا اجازۀ بایسکل رانی را ندارید

حق اولیت

درینجا باید توقف کرده منتظر باشید، و دیگران را بگذارید اول بگذرند.

راه بایسکل

این راه برای آنهایست که بایسکل رانی میکنند

خط بایسکل

بخش مشخص شدۀ جاده، برای بایسکل رانان

راه گشت – و بایسکل

این راه برای آنهای که گردش و بایسکل رانی میکنند، ساخته شده.