د دریم فصل ۲مه برخه – د سیکل چلوونکو لوحې

پخوا مو د پلو تلونکو د لوحو په اړه زده کړه کړیده.

د پلو تلونکو کومه لوحه مو په یاد ده؟

اوس به هغه لوحې وپیژنئ چې ترافیک کې د خوندي سیکل چلولو دپاره مو باید زده وي.

د ننوتو بندیز

د موټر او سیکل دواړو ننوتل دلته بند دي.

د سیکل چلیدو بندیز

پدې ځای کې سیکل چلولو ته اجازه نلرې.

د لومړیتوب حق

دلته به ودریږې او صبر به کوې چې، لومړی نور ټول تیر شي.

د سیکل لار

دغه لار د هغو دپاره جوړه شویده چې سیکل چلوي.

دسیکل کرښه

د سړک نښه شوې برخه چې سیکل چلوونکو ته ځانګړې ده.

د مزل – او سیکل لار

دغه لار د هغو دپاره جوړه شویده چې پلی مزل کوي او سیکل چلوي.