در بیرون انجام دهید

بایسکل شماری:

تعداد افراد بایسکل سوار در ترافیک را در عین زمان و مکان، هر روز در یک هفته بشمارید. یک احصایۀ ترتیب کنید که نشان دهد، به چه تعداد افراد از بایسکل استفاده میکنند، و به چه تعداد بایسکل سواران از کلاه حفاظتی استفاده میکنند.

در داخل انجام دهید

در مورد استفادۀ کلاه حفاظتی بایسکل پارچۀ تمثیلی بسازید

بزرگسالان باور دارند که مهم است شما از کلاه حفاظتی بایسکل استفاده کنید. باز هم بسیاری از بزرگسالان از کلاه حفاظتی استفاده نمیکنند. چه گفته میتوانید، تا آنها را وادار به استفاده از کلاه سازید؟

بیاد دارید؟

آیا کدام فرقی میان وسایل لازمی برای بایسکل در روشنی و تاریکی موجود است؟

چرا داشتن دو بریک و هارن لازمی است؟

آیا در زمان عبور از جاده، بر بایسکل سوار بودن محفوظ است و یا بایسکل را چرخ دادن؟

در اثنای بایسکل سواری، چرا مهم است به اتباع باقی در ترافیک اشاره داد؟