دباندې کړنې

د سیکلونو شمیرل:

په ترافیک کې عین ځای کې په ورته وخت کې، یوه اونۍ هره ورځ سیکل چلوونکي وشمیرئ. داسې یوه احصایه جوړه کړئ چې څرګنده کړي، څو تنه سایکل څخه کار اخلي او دوي کې څو تنه د سیکل خولۍ کاروي.

دننه کړنې

د سیکل د خولۍ کارولو په اړه یوه لوبه جوړه کړئ

د مشرانو په اند اړینه ده چې تاسو دسیکل خولۍ کار کړئ. خو بیا هم ډیری مشران خولۍ نه کاروي. تاسې داسې څه وئیلی شئ، تر څو دوي خولۍ کارولو ته اړ کړئ؟

یاد کې مو دي؟

د باندې په رڼا او تیاره کې پر سیکل د اړینو توکو(وسایلو) د شتون تر منځ توپیر شته؟

د دوه بریکونو او یو زنګ درلورل، ولې اړین شرط دی؟

د سړک څخه د پورې وتو وخت کې پر سیکل سوریدل خوندي دي او که سیکل مو خوا کې روان کړئ؟

د سیکل چلولو پر وخت ولې نورو ترافیکي وګړو ته اشاره ورکول مهم دي؟