ምዕራፍ 4፡ ኣብ ኣውቶቡስ ተጓዓዝቲ ምስ እንኽውን

ቊልፊ ቃላት

ኣውቶቡስ፡ ደው መበሊ ኣውቶቡስ፡ ሪጋ ምስራዕ፡ ሪጋ ምጽባይ፡ መቐነት ምእሳር፡ ሃዲእካ ኮፍ ምባል፡ ኣውቲስታ ኣውቶቡስ፡ ተጓዓዛይ፡ ኣውቶቡስ ከይዘወረት ጽርግያ ኣይተቃርጽ፡ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ፡ ሰሌዳ መስመር ኣውቶቡስ፡ ጉዕዞ ኣውቶቡስ።

ዕላማ ትምህርቲ

ሕጂ ነዚ ክትምሃር ኢኻ

ኣብ ኣውቶቡስ እንተደኣ ትጉዓዝ ሃልኻ ኣየኖት ሕግታት ኢኻ ክትሕልው ዝግብኣካ፧

ኣውቶቡስ ምጽባይ

ኣብ መጸበዩ ኣውቶቡስ ካብ ጽርግያን ካብ ማርሻቤዲን ብዝተኻእለ መጠን ሪሒቕካ ደው በል። ኣብ መዕረፊ ኣውቶቡስ ደው ክትብል እንከላ፡ ኣውቶቡስ ዓባይ ስለዝኾነት ገፊሕ ቦታ የድልያ። እታ ኣውቶቡስ ደው ክሳዕ እትብል ሓዲእካ ተጸበይ።

ናብ ኣውቶቡስ እቶ

እታ ኣውቶቡስ ደው ምስ በለት ሪጋ ሒዝኩም ናብታ ኣውቶቡስ በቲ መእተዊ ማዕጾኣ ትኣትው። ተደፋፊእካ ኣይትእቶ። ንኹሎም ኣብታ ኣውቶቡስ ቦታ ኣለዎም። ሃዲእካ ኣብታ ጥርሓ ዘላ ቦታ ተቐመጥ።

መቐነት ግበር

ኮፍ ምስ በልካ፡ ቦርሳኻ ኣብ ሰለፍካ ወይ ኣብ እግርኻ ኣቐምጦ። መቐነት እሰር፡ ጠጢሕካ ምእንቲ ክትቅመጥ። እቲ መቐነት ምስቲ ኣካላትካ ክጣበቕ ኣለዎ። ዝልቕልቕ ዝበለ ኪኸውን የብሉን። ሮጊድ ናይ ሓጋይ ጃኬት እንተለካ፡ ጃኬትካ ብምኽፋት ነቲ መቐነት ጽቡቕ ጌርካ ልጎሞ። ነዚ መቐነት ኣብ ትሕቲ እግርኻ ፈጺምካ ክትገብሮ ከምዘይብልካ ዘከር። እንተዘይኮይኑ እቲ መቐነት ከምቲ ግቡእ መዓልኡ ክሰርሕ ኣይክእልን ኢዩ።

ሃዲእካ ኮፍ በል

እታ ኣውቶቡስ እንተደኣ ትኸይድ ሃልያ ሃዲእካን ጽቡቕ ጌርካን ኮፍ በል። በዚ ድማ ነቲ ኣብ ምዝዋር ጥራሕ ከድህብ ዘለዎ መራሕ ኣውቶቡስ ኣይትርብሾን ኢኻ።

ካብ ኣውቶቡስ ውጻእ

ቅድሚ መቐነትካ ምውጻእካ፡ ክሳዕ እታ ኣውቶቡስ ኣብ መዕረፊ ቦታ ደው እትብል ኣይትተንስእ። በብሓደ ውረዱ። ሓያለ ሰባት ብሓደ ክወጹ እንተፈቲኖም ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ካብታ ኣውቶቡስ ምስ ወጻኻ ናብቲ ጸግዒ ኪድ። እንተደኣ መንገዲ ከተቃርጽ ደሊኻ፡ መጀመርያ እታ ኣውቶቡስ ክሳዕ እትኸይድ ተጸበይ።

መራሕ ኣውቶቡስ ክሪኤካ ይኽእል ዶ፧

ኩለን መካይን፡ ኣውቶቡስን ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን ኣብተን መካይን መራሕ መኪና ክሪኤሉ ዘይክእል ቦታ ኣለወን። እዛ ቦታ ምናልባት እንተዘኪርካያ ናይ ዕውር ዞባ ብምባል ጸዊዕናያ ኔርና። ስለዚ ድማ ኢዩ ኣብ ጥቓ ኣውቶቡስ እንተሊኻ ጥንቑቕ ክትከውን ዝግብኣካ ። ፈጺምካ ኣብ ድሕሪ ኣውቶቡስ፡ ቅድሚ ኣውቶቡስ ወይ ኣብ ጎድና ተጸጊዕካ ደው ኣይትበል። እታ ኣውቶቡስ ናብ ቅድሚት ወይ ናብ ድሕሪት እንተደኣ ክትከይድ ኮይና፡ እቲ ኣውቲስታ ክሬኤካ ዝኽእል ኣይኮነን። በዚ ድማ ክትርገጽ ትኽእል።

ኣብ ግዳም ዝግበር

ናብ ቀረባኻ ዘሎ መዕረፊ ኣውቶቡስ ኪድ። እታ ኣውቶቡስ ከምቲ ኣብቲ ናይ ጒዕዞ ሴሌዳ ዝተጻሒፉ ዘሎ እንተደኣ ትመጽእ ኣላ ተመልከት።

ነታ ኣውቶቡስ ዝጽበዩ ሰባት ኣለው ዶ፧ ከመይ ዓይነት ጠባይ የርእዩ ኣለው፧

ኣብ ውሽጢ ዝግበር

ኣብ ዓቢ ወረቐት እቲ ቅኑዕ ሕጊ ጠባይ ኣብ ኣውቶቡስ ሰኣል።

ትዝክር ዶ፧

ስለምንታይ ኢዩ ኣብ መጸበዩ ኣውቶቡስን ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስን፡ እንታይ ዓይነት ጠባይ ንኽህልወና ሕጊ ምውጻእ ኣገዳሲ ዝኸውን፧

ውሕስነት ክስምዓካ፡ ካብ ኣውቶቡስን መኪናን ወጻኢ ኣበየናይ ካልእ መቐነት ትጥቐም፧

ትፈልጥ ዶ፧

ኣውቶቡስ ብኣሕጽሮት ካብ ቋንቋ ላቲን ኦሚኒቡስ ከምዝእትወስደትን፡ ትርጉማ ድማ ``ንኹሎም`` ማለት ምኻኑን።